بواسیر لب

گاهی در لبها ورمهای کوچکی پیدا میشود و از مواد خونی یا بلغمی است که باید برای درمان علت را تشخیص و پاکسازی کرد
مشاهده ورمهای کوچک در لب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه