زمین خوردگی و ضربه

زمین خوردن و ضربه ای که باعث جدا شدن پوست ازپوست یا پوست از گوشت و یا گوشت از گوشت شود که به آن زخم (جرح)میگویند و مادام که از آن چرک نیاید ولی اگر از ان خون یا چرک خارج شود دیگر زخم نام ندارد و به آن قرحه میگویند
پاره شدن قسمتی از پوست و یا گوشت بدن که از آن خون بیرون بیاید (نه چرک و نه چیزهای دیگر) که باید فورا جلوی خونریزی گرفته شود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه