فاسد شدن لثه

این بیماری در اثر رطوبت لزج و حرارتی است که عفونت ایجاد میکند
بود بد دهان ، لق شدن دندانها و پیدا شدن قرحه (جوشهای کوچک)در دهان و خون ریزی از لثه ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه