وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی

وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی

 

فناوری های جدید شاید زندگی را برای ما بهبود بخشیده باشند اما این تکنولوژی ها قاتلین اصلی روابط اجتماعی و مکالمات روزمره در جوامع انسانی هستند. اگر به اطراف خود نگاه کنید به سهولت می توانید این موضوع را ببینید. قبل از اینکه گوشی های تلفن همراه روی کار بیایند مردم چاره ای جز تعامل نداشتند اما با روی کار آمدن این تکنولوژی در هر مکان و محیطی خود را با این تکنولوزی به گونه ای سرگرم می کنیم که گویا در حال انجام کار مهمی هستیم و از تمامی انسان هایی که در اطراف ما هستند چه دوست و آشنا و چه مردم عادی غافل می شویم و این یعنی مرگ تدریجی مکالمات روزمره، که این مسئله یک درد بزرگ اجتماعی است. در عکس های انتخاب شده ی این مطلب، این مسئله را میتوان به وضوح دید.

وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی - تصویر 1


وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی - تصویر 2


وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی - تصویر 3


وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی - تصویر 4


وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی - تصویر 5


وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی - تصویر 6


وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی - تصویر 7


وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی - تصویر 8


وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی - تصویر 9


وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی - تصویر 10


وابستگی به موبایل و مرگ تدریجی روابط اجتماعی - تصویر 11
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه