بیماریهای طحال

ورم طحال (Spleen)

گاهی از سردی مزاج و گاهی از گرمی مزاج این بیماری پدید می آید. اگر از سردی مزاج باشد بریدن نفس ، سوزش و تشنگی علامت آن است و اگر از سردی، بزرگی طحال زیر دست حس میشود و نفس بیمار نیز بریده بریده میشود زیرا طحال بزرگ به قلب فشار می آورد و همین باعث بریده بریده شدن نفس میشود.

ادامه مطلب ...
سخت شدن طحال و بادها و گرفتگیهای طحال

گاه از سردی و گاهی از حرارت مزاج است. علامت سختی این است که با دست حس میشود و علامت بادها این است که در شکم غرغر میکنند و بیمار به راحتی آنها را حس میکند و علامت گرفتگیهای طحال این است که رنگ چهره بیمار نابسامان و رو به سیاهی میشود کدر شدن سفیدی چشم و تمام شدن اشتها است درمان کلی برای بیماری های طحال نوشیدن شراب الاصول ، شراب البزوری و اطریفال و نیز حب الطحال و نوشیدن آب عسل مفید است و بیماری را انشاالله ظرف یک هفته بهبود میبخشد.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه