بیماریهای معده

درد معده (Collywobbles , Stomachache)

جای این درد زیر استخوان سینه تا ناف است گاهی به دلیل صفرایی است که از کبد به معده میرسد و در آنجا میماند و نشانی اش تشنگی شدید ، التهاب ، آزرده شدن از خوردنی های گرم مزاج ، شدت درد در هنگام خالی بودن معده خارج شدن صفرا با مدفوع و غلیظ شدن پیشاب است. اگر همراه با تهوع باشد صفرا در فم (دهانه) معده جمع شده است و الا در گودی معده است. خارج کردن صفرا به وسیله قی آورها و گاها با مسهل و مصرف ایارجها و قرص های مخصوص معده و مصرف شربت انار ، شربت لیمو ، خوراکهای غوره دار و سماق دار و شربت ریواس و سکنجبین و اب زرشک برای درد صفرایی مفید است. بنابراین برای

ادامه مطلب ...
ضعف معده

بدانکه خداوند متعال برای معده چهار نیرو خلق کرده که از این قرار است 1 - غذا را با یبوست خود جذب میکند (اشتها) 2 - با حرارت و رطوبت خود آن را میپزد (هاضمه) 3 - مدتی غذا را با برودت و یبوست خودش نگاه میدارد (نیروی نگهدارنده) 4 - معده با نیروی برودت و رطوبت خود غذا را به روده ها میفرستد (دافعه) اگر هر یک از این مراحل چهار گانه درست انجام نشود به اصطلاح ضعف معده نامیده میشود و باید آن قسمت که ضعیف شده و درست کار انجام نمی دهد را تقویت کرد. ضعف در یکی از کارهای معده (اشتها ،جاذبه ، دافعه ، قوه نگهدارنده غذا).

ادامه مطلب ...
ترشی معده و باد گلوی ترش (Flatulence)

از بلغمی حاصل میشود که در معده گرد آمده باشد و اصلش بلغم شیرینی است که حرارتی غیر معتدل در آن و انرا حل کرده باشد و چاره اس جر پاکسازی بدن ازآن نیست. احساس ترشی در گلو بخصوص در هنگام باد گلو.

ادامه مطلب ...
باد گلو

زیادی باد گلو به علت رطوبتهای لزج زیادی است که در معده جمع شده و حرارت کمی در آن اثر گذاشته باشد و گاهی ممکن است از ناتوانی معده و نیروی گوارش آن باشد و در نتیجه خوردن و آشامیدن هر چیزی که به صورت ناقص هضم شده باشد. خارج شدن باد از گلو که از معده برخواسته است.

ادامه مطلب ...
سنگینی معده (ثقل معده)

منظور از سنگینی معده یا روده ماندن مدفوع در امعاء است که استحکامی هم نیافته علامت این سنگینی ، کم شدن اشتهاء، سرگیجه است و اگر سنگینی در بالای ناف حس شود از معده یا روده بزرگ است و اگر در زیر ناف باشد از روده کوچک است. اگر اثار اخلاط دیده نشود از پرخوری با بهم خوراکی(روی هم غذا خوردن) است اگر اثار اخلاط دیده شود از بدی کار معده است که در گوارش غذا و یا دفع غذا دچار مشکل شده است. احساس سنگینی در شکم و کم شدن اشتها ، احساس نامساعد بودن وضعیت شکم و معده.

ادامه مطلب ...
سکسکه

سکسکه فشرده شدن رویه داخلی معده است تا چیزی که آزارش میدهد بیرون براند و اگر بیرون نرفت سکسکه پشت سر هم انجام میشود چیزهای دیگری که سبب سکسکه میشوند عبارتند از : گرسنگی ، روزه بلند مدت ، دارو یا غذای گزنده یا زمخت یا کیموس تلخ و گزنده و سردی مزاج معده و یا ماندن بیش از حد غذا یا کیموسی که در معده مانده باشد. بنابراین برای اطمینان بیشتر جهت درمان بهتر و داروی مفیدتر بهتر است با ما تماس بگیرید. 05116663105تلفن تماس. سکسکه طولانی مدت که باعث ناراحتی میشود درمان این بیماری اگر در حد عادی باشد خوردن و گاهی مکیدن جرعه ای آب میباشد و گاه عطسه آور ها ن

ادامه مطلب ...
قی و تهوع

این ناراحتی از مواد اضافی صفراء یا بلغمی است که یا در معده حبس و یا جذب شده و گاهی از روی هم خوری این حالت پیدا میشود که اگر غذا جذب معده شده باشد پس از قی احساس سنگینی میشود ولی اگر در معده حبس شده باشد چنین نیست لیکن اگر از صفرا باشد نشانی اش بیرون آمدن صفرا همراه با قی است و قی همراه با تشنگی و نیز تلخی دهان همراه است اگر قی زیاد نباشد ولی بیمار میل به آن داشته باشد با نوشیدن سکنجبین ،نمک و آب گرم به آن کمک کنند تا قی و ناراحتی هر چه هست خارج شود ولی اگر خیلی زیاد شد و بر بیمار بترسند باید داروهای جلوگیری کننده از قی به او خورانده شود مانند

ادامه مطلب ...
مراق

مراق بر مرضی گفته میشود که بیمار هر چیزی که میخورد پس از ساعتی آن را با ترشی فراوان بالا می آورد اما اگر چیزی نخورد قی و تهوء ندارد. این بیماری از بلغم ترشی است که در معده جمع شده اگر فرد چیزی نخورد حرارت معده بر بلغم چیره میشود ولی اگر چیزی خورد سردی اش زیاد میشود و ترش میگرددو آزار میبیند و میخواهد این ناراحتی را از خود دور کند. درمان این بیماری این است که ابتدا باید ترشی را از بین برد سپس با ایرجات همراه با اطریفال یا حب البلغم و یا حب الدند بیماری را از بین برد. بیمار تا وقتی چیزی نخورده راحت است ولی اگر چیزی خورد پس از ساعتی انرا با ترشی

ادامه مطلب ...
اسهال ( Diarrhea )

استفراق طبع است و در هنگامی رخ میدهد که در بدن خلطهای آزار دهنده ای که به معده چسبیده و یا در آن تولید شده است وجود دارد. این بیماری را در قسمت مقالات به طور کامل مطالعه کنید. بیرون روی زیاد و پشت سر هم و شل یا رقیق شدن مدفوع.

ادامه مطلب ...
اسهال و استفراغ( هیضه )

بیرون راندن صفرا از راه قی و اسهال است که بطور ناگهانی و گاهی هم از پرخوری پیدا میشود گاهی ممکن است که غذای فاسد علت آن باشد و یا ممکن است مواد زیان آور در غذا بوده باشد. گاهی مواد صفرایی در اثر خستگی و ورزشها به معده میرسد و گاهی هم کثافت هوا باعث آن میشود. این بیماری بیشتر در تابستان و در کودکان دیده میشود ولی این ضمانتی بر مبتلا نشدن بزرگسالان نیست. بدترین عوارض آن تشنگی است که نمیتوان به بیمار آب داد و هر چه آب بخورد پس میزند و ازطرفی آب بدن بیمار هم از طریق اسهال و هم استفراغ خشک میشود. بنابراین برای اطمینان بیشتر جهت درمان بهتر و داروی

ادامه مطلب ...
وبا ( Cholera )

این بیماری گاهی از حرکت اجرام اسمانی و گاهی به دلیل نوشیدن آبی که به وبا مبتلا است و فاسد پیدا میشود. قی و اسهال که گاهی باعث مرگ میشو د و همه گیر است.

ادامه مطلب ...
ورم روده

سبب این بیماری پری بدن از خون است درمان ساده این بیماری این است که اول باید فصد با سلیق کنند و پس از آن عرق تاجریزی سیاه (عنب الثعلب) و یا عرق کاسنی را به تنهایی و یا همراه با فلوس بخورند. نشانی اش درد ، سوزش و التهاب در شکم است و گاه با تب همراه میباشد.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه