تب ها

تب های خلطی

این تبها یا در اثر اندازه غیر طبیعی اخلاط است (یعنی یک خلط یا کمتر از حد معمول است یا بیشتر) یا از چگونگی آن حالت اول که معلوم است و حالت دوم که خرابی چگونگی آن اخلاط اضافات از جوهر غذا جدا نمیشود و در جایی جمع میشود و متعفن میشود و یا این اضافات (طرطیرها) جدا میشوند اما به علت گرفتگیها نمیتوانند دفع شوند و بنابراین در راهها میچسبند و چون در جای خود نیست میگندند و این گندیدگیها باعث تب و بحران میشود. پریدگی رنگ ، عفونت های ادراری ، هزیان ، لرز اندام ، بیتابی ، تشنج و به هم پیچیدگی بیمار و توهم است و نوع این توهمات به سه نوع است بلغمی ، سودایی ،

ادامه مطلب ...
تبهای یک روزه

ممکن است از امتلا باشد که در این مورد بعد از استفراق بیمار تب میکند گاهی ممکن است از حرارت کبدباشد که باید با داروهای سرد مداوا شودگاهی ممکن است از سرماخوردگی پیدا شود و با درمان سرماخوردگی درمان میشود. گاهی بعد ازاستفراغ پیدا میشود و گاهی دراثر سرماخوردگی و گاهی از حرارت کبد پیدا میشود.

ادامه مطلب ...
تب های خلطی و علامات آن

در تب نسوختن (تب بدون عفونت و خلطها) علامت غلبه خون دیده میشود و درمانش گرفتن خون است تا حدی که بیمار بیحال شود این کار را باید یک یا دو بار انجام دهند و پاکسازی دیگر لازم نیست و بیمار باید داروهای سرد کننده بخورد و نیز خوردن آب سرد نیز بسیار مفید است و نیز خوردن رب شربت میوه ها برای درمان مفید است. در این نوع تب بیمار در تب نمیسوزد و تب او را اذیت چندان نمیکند.

ادامه مطلب ...
تب های صفرایی (Feverous Bilious)

غلبه صفرا در بدن و یا خرابی مزاج صفرا که برای درمان باید علت را از بین برد و در حین این کار باید با داروها ، غذاها و کارهای تب بر تب را از بین برد. علامات این نوع تب همان علامات چیرگی صفرا است.

ادامه مطلب ...
تبهای بلغمی

علامت این نوع تبها همان علامات عمومی چیرگی بلغم است. معمولا وقتی این نوع تبها به وجود می آید که در معده بیمار نابسامانی باشد.

ادامه مطلب ...
تبهای سودایی

چیرگی سودای طبیعی بدن و گاه سودایی که از سوختن سایر خلطها در بدن حاصل میشود پیدا میشود و اغلب درمان به طول می انجامد. نشانی این تبها همان نشانی های چیرگی سودا است و اغلب با درد طحال همراه است.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه