زخمها

زمین خوردگی و ضربه

زمین خوردن و ضربه ای که باعث جدا شدن پوست ازپوست یا پوست از گوشت و یا گوشت از گوشت شود که به آن زخم (جرح)میگویند و مادام که از آن چرک نیاید ولی اگر از ان خون یا چرک خارج شود دیگر زخم نام ندارد و به آن قرحه میگویند. پاره شدن قسمتی از پوست و یا گوشت بدن که از آن خون بیرون بیاید (نه چرک و نه چیزهای دیگر) که باید فورا جلوی خونریزی گرفته شود.

ادامه مطلب ...
سرما زدگی اندامها

سرمای شدید که حرارت غریزی به کلی از سرما از عضو میگریزد و عضو سیاه و یا کبود میشود. بیحس شدن و سرمای شدید و سیاه شدن عضوی از بدن.

ادامه مطلب ...
سوختگی

گرمای شدید یا از آتش ، یا بخار آب ،روغنهای داغ ،اسیدها و آب جوش. زخم شدن قسمتی از بدن که در اثر گرما شدید و یا اسیدها را سوختگی گویند اگر سوختگی رخ داد بهتر است که فورا اگر مقدور است بر آن گل بمالند و یا گل با سرکه بر آن گذارند تا از تاول و زخم های بعدی جلو گیری شود و یا پارچه پنبه ای را خیس با یخ کن و بر محل گذار ، مالیدن سفیده تخم مرغ ، اب پیاز ، اقاقیا نیز از تاول زدن جلوگیری میکند مالیدن تریاک با اب سوزش و تاول را کم میکند.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه